ข้อตกลงและเงื่อนไขของ The Color Run Bangkok

  1. คำจำกัดความ

“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม

“แบบฟอร์มการสมัคร” หมายถึง หน้าเว็บเพจซึ่งต้องกรอกให้เรียบร้อยผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม

“กิจกรรม” หมายถึง กิจกรรมที่ถูกเอ่ยถึงในแบบฟอร์มการสมัคร

“ผู้จัดกิจกรรม” หมายถึง บริษัท IMG Worldwide LLC.

“ค่าสมัคร” หมายถึง ราคาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

“กองอำนวยการ” หมายถึง โต๊ะที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยผู้จัดกิจกรรมในระหว่างกิจกรรม

“ช่องทางการสมัครออนไลน์” หมายถึง ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของผู้จัดกิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้เพื่อสมัครเข้าร่วมและชำระเงินค่าสมัครกิจกรรม

“ผู้ร่วมกิจกรรม” หมายถึง บุคคลที่มีชื่ออยู่บนแบบฟอร์มการสมัครซึ่งจะเข้าร่วมในกิจกรรม

Race Pack”หมายถึง บรรจุภัณฑ์อย่างเป็นทางการที่จัดทำขึ้นโดยผู้จัดกิจกรรมและมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรม โดยบรรจุสิ่งของทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเอาไว้

  1. ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกใช้แทนที่และอยู่เหนือข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ (ไม่ว่าจะสอดคล้องหรือไม่ต่อข้อตกลงเหล่านี้ก็ตาม) ซึ่งมีอยู่หรือถูกอ้างถึงในเอกสารใดๆที่ส่งเข้ามาโดยผู้ร่วมกิจกรรมหรือในการตอบรับทางจดหมาย หรือที่อื่นที่ใด หรือส่อความถึงโดยธรรมเนียมการค้าขาย, การปฏิบัติ หรือแนวทางการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงใดๆในเงื่อนไขเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้จัดกิจกรรมแจ้งต่อผู้ร่วมกิจกรรมโดยการบันทึกลงบนสิ่งใดๆที่เป็นทางการของทางกิจกรรมหรือติดต่อทางจดหมายที่เป็นช่องทางหลักของกิจกรรม (รวมถึงทางอีเมล์) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ในการกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้เรียบร้อย

2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมทราบดีว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอาจจะมีการใช้ศักยภาพทางด้านร่างกาย เป็นที่ทราบกันว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอาจต้องต้องมีศักยภาพทางร่างกายพอควรและผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงธรรมชาติของกิจกรรมซึ่งอาจเกี่ยวพันกับความเสี่ยงในทางด้านร่างกายและด้านการแพทย์ด้วย

2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงว่าเขา/เธอ มีศักยภาพเหมาะสมในการเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม และตกลงที่จะรับผิดชอบในการกระทำของเขา/เธอแต่เพียงผู้เดียว และผู้จัดกิจกรรม, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, ตัวแทน, บริษัทในเครือ, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, ผู้สนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร่วมกิจกรรมอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเขา/เธอ (นอกเสียจากว่ามีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้จัดกิจกรรมเอง) ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับว่าหากมีเงื่อนไขทางด้านร่างกายหรือการแพทย์ใดๆที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาซึ่งอาจส่งผลต่อศักยภาพของเขา/เธอในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมจะถอนตัวจากกิจกรรมตามเงื่อนไขนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมทราบดีถึงการยกเว้นความรับผิดและสินไหมทดแทนซึ่งถูกระบุไว้ในข้อที่5 ของเงื่อนไขนี้

2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงที่จะยอมปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับอันเหมาะสมทั้งหมดของส่วนงานดูแลด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องซึ่งดูแลการดำเนินงานของกิจกรรมอยู่ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับการคืนเงินใดๆของค่าสมัครให้หากเขาหรือเธอหมดคุณสมบัติจากการแข่งขันในกิจกรรมอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆเหล่านี้หรือกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.4ผู้จัดกิจกรรมอาจจัดให้มีเวลานอกหากเห็นว่าจำเป็นต้องทำตามกฎของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเหมาะสมในการจัดงานเป็นสำคัญ และผู้ร่วมกิจกรรมอาจถูกเชิญให้ออกจากกิจกรรมตามกฎการจัดเวลานอก

2.5ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิในการเชิญผู้ร่วมกิจกรรมออกจากกิจกรรมหรือห้ามไม่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม หากว่าได้พิจารณาตามดุลยพินิจของผู้จัดกิจกรรมแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัยหรือเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมยังสามารถดำเนินต่อไปได้เพื่อความสนุกสนานของผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ หรือเพื่อเหตุผลอันเหมาะสมอื่นๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ผู้ร่วมกิจกรรมหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืน, มีเจตนาอันไม่ดี, ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามหรืออื่นๆอันขาดซึ่งการเอาใจใส่หรือให้ความสนใจแก่ตัวกิจกรรมหรือผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ อันจะเป็นสาเหตุในการถูกเชิญออกของเขา/เธอ

2.6ในการมารับ Race Pack ที่กองอำนวยการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีสำเนาของเอกสารยืนยันตัวตนที่เป็นที่ยอมรับได้ให้กับผู้จัดกิจกรรม (เช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ต)

2.7ในขณะที่ผู้จัดกิจกรรมต้องดูแลทุกส่วนของกิจกรรมนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทราบดีว่าการประกันอุบัติเหตุและทรัพย์สินส่วนบุคคลนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขา/เธอแต่เพียงผู้เดียว

2.8ผู้จัดกิจกรรมจะส่งอีเมล์การติดต่อสื่อสารทั้งหมดรวมถึงข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้กรอกเอาไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคนิคต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการส่งออกไปเช่นการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการรับใบเสร็จของผู้ร่วมกิจกรรม

2.9อายุของผู้ร่วมกิจกรรมให้ยึดจากอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่จัดงานเป็นสำคัญ

2.10ผู้ร่วมกิจกรรมจะยอมทำตามกฎระเบียบทั้งหมดของกิจกรรมรวมถึงข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติทั้งหมดตามที่ถูกแนะนำโดยสจ๊วต, มาแชล และบุคคลที่ดูแลด้านความปลอดภัย ผู้ร่วมกิจกรรมทราบและยอมรับว่าผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้จัดการและดำเนินการกิจกรรม และจะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงเป็นผู้ชี้ขาดในทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย, การดำเนินงาน และการจัดการของกิจกรรม รวมถึงกฎกติกาของกิจกรรม

2.11ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงให้เห็นและรับรองว่าได้ทำการสมัครเพื่อใช้ในส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปขายต่อหรือแจกฟรีได้ในฐานะของผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่มีเอกสารยินยอมจากผู้จัดกิจกรรมได้ และไม่ได้สมัครเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือทางการค้า ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สารมารถขายต่อหรือให้เพื่อขายต่อ ไม่สามารถใช้เพื่อการโฆษณาใดๆ ใช้เป็นเป็นรางวัล ใช้เป็นแพคเก็จทัวร์ หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าใดๆได้ หากมีกี่ขายต่อ แจกฟรี หรือเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมงานบุคลนั้นๆโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือคืนเงินแต่อย่างใด

2.12 ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยอมรับว่าสถานการณ์ในการจัดงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลที่ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถควบคุมได้ ผู้จัดกิจกรรมไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและไม่มีสิทธิ์ในการเชิญผู้ร่วมกิจกกรมออกจากกิจกรรรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อที่ 4

 

  1. การจองและการชำระเงิน

3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้เรียบร้อยผ่านทางช่องทางออนไลน์และชำระเงินไปด้วยในเวลาเดียวกันบนเว็บไซท์ของผู้จัดกิจกรรม

3.2 ผู้ร่วมกิจกรรมจะยังไม่มีคุณสมบัติหรือสิทธิในการร่วมแข่งขันในกิจกรรมจนกว่าจะชำระเงินกับทางผู้จัดกิจกรรมครบเต็มจำนวน ไม่มีการชำระเงินใดๆที่จะถูกนับว่าได้รับแล้วจนกว่าผู้จัดกิจกรรมจะได้รับจำนวนเงินที่ชัดเจน

3.3 ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อชำระค่าลงทะเบียน

  1. การถอนตัว, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

4.1 การสมัครไม่สามารถถ่ายโอนได้ และเงินค่าสมัครไม่สามารถเรียกคืนได้

4.2ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเขียนแจ้งต่อผู้จัดงานล่วงหน้าเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นับจากวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดงานเพื่อเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนได้ ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียนของผู้ร่วมกิจกรรมมีผลต่อกรจัดการขนส่งและการลงทะเบียนในงาน

4.3 ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมเพื่อส่งแบบฟอร์มการสมัคร

4.4 ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิในการแก้ไขรูปแบบของกิจกรรมตามดุลยพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว หรือระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมตามแต่สภาพแวดล้อมอันอยู่นอกเหนือการควบคุม ในเหตุการณ์ที่ตัวกิจกรรมถูกยกเลิกนั้น ผู้จัดกิจกรรมจะจัดเตรียมการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องมีการรับผิดชอบอื่นๆเพิ่มเติมต่อสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกกิจกรรมนั้น หากกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปหรือเปลี่ยนวันที่นั้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิได้รับเงินใดๆคืนและจะไม่มีการรับผิดชอบอื่นๆเพิ่มเติมต่อสิ่งใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวันที่ดังกล่าวนั้น

  1. ความรับผิดชอบ/การรับผิด ของผู้จัดกิจกรรม

5.1 แม้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับการรับผิดใดๆในสัญญา, การละเมิด (รวมถึงการฝ่าฝืน), หรืออื่นๆสำหรับการขาดทุนทางธุรกิจ, รายได้หรือผลกำไร การคาดการณ์เรื่องการประหยัดหรือไม่ในการใช้จ่าย การสูญหายหรือเสียหายของสิ่งของส่วนตัวที่เป็นของผู้ร่วมกิจกรรม หรือการสูญหายหรือเสียหายอย่างอ้อมๆใดๆหรืออะไรก็ตามแต่ (แม้ว่าการสูญหายดังกล่าวอยู่ภายในการพิจารณาของคู่สัญญา ณ วันที่กรอกแบบฟอร์มการสมัคร) ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมหรือประเด็นอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขนี้ หรือสำหรับผลรวมของจำนวนที่สูงไปกว่าค่าสมัครของผู้ร่วมกิจกรรม การไม่มีข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำใดๆของผู้ชมคนใดหรือบุคคลที่สามอื่นๆนอกเสียจากว่าจะปรากฎอยู่ในกรณีนี้

5.2 จากข้างต้นผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมอย่างเปิดเผยและเพิกถอนไม่ได้ทั้งสำหรับตัวเขา/เธอเอง ทายาท และผู้สืบทอดในนามไว้ดังนี้ ที่จะสละสิทธิ์ในทรัพยากรใดๆหรือการเรียกร้องอะไรก็ตามแต่ต่อผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลที่รับผิดชอบ (“คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง”) อันเป็นผลมาจากการสูญหายหรือความเสียหายในด้านร่างกายหรือจิตใจทุกประเภทจากธรรมชาติใดๆก็ตาม (รวมถึงการสูญเสียรายได้ กำไร หรือความเจ็บปวด และความทรมาน) อันเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่เกิดแก่ครอบครัวของเขา/เธอ หรือที่เกิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกิดขึ้นจากกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมในทางใดทางหนึ่ง และผู้ร่วมกิจกรรมรับผิดชอบด้วยประการฉะนี้สำหรับตัวเขา/เธอเอง, ทายาท และผู้สืบทอดในนามที่จะจ่ายค่าชดเชยและวางตัวไม่เป็นภัยต่อผู้จัดกิจกรรม และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ และ/หรือยอดเงินที่พวกเขาหรือหนึ่งในพวกเขาจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการไล่เบี้ยหรือการเรียกร้องใดๆที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วโดยการกระทำของใครก็ตาม ผู้ร่วมกิจกรรมยังตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จัดกิจกรรมและคู่กรณีที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียกร้อง การกระทำ การรับผิดหรือการสูญเสียใดๆอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงด้านบนนี้โดยตัวผู้ร่วมกิจกรรมเอง และ/หรือจากการที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้กระทำการฝ่าฝืนหรือละเลย และ/หรือการประพฤติผิดโดยเจตนา

5.3 ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดการรับผิดของผู้จัดกิจกรรมหากว่า;

5.3.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของตัวบุคคลอันเป็นเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้จัดกิจกรรม;

5.3.2 การฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล; หรือ

5.3.3 การกระทำใดก็ตามอันขัดต่อกฎหมายโดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อละเว้นหรือเจตนาละเว้นความรับผิดชอบ

5.4 หัวข้อที่ 5 นี้ควรถูกอ่านและตีความ และจะมีผลภายใต้การบังคับของข้อจำกัดใดๆซึ่งกำหนดโดยกฎหมายที่เหมาะสม

  1. การเผยแพร่

6.1 ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่จะ:

6.1.1 การปรากฏตัวของเขา/เธอในกิจกรรมจะถูกถ่ายวีดิโอ บันทึก รวมเข้าด้วยกันและใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนแสวงหาผลประโยชน์ในรายการโทรทัศน์ใดๆ ภาพยนตร์ วีดิโอ หรือการกระจายออกไปในรูปแบบใดก็ตามและในทุกสื่อและทุกรูปแบบในตอนนี้หรือที่จะมีขึ้นหลังวันที่มีข้อตกลงฉบับนี้; และ

6.1.2 การใช้และผลิตซ้ำชื่อ หรือสิ่งที่เหมือนกัน รูปร่างหน้าตา และรูปถ่าย วีดิโอ และการบันทึกทุกรูปแบบของผู้ร่วมกิจกรรม และในสื่อทุกประเภทเพื่อใช้ในการโฆษณา เผยแพร่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ของกิจกรรม (และกิจกรรมในอนาคต) และ/หรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม (และกิจกรรมในอนาคต) และสิทธิ์ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม (และกิจกรรมในอนาคต) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งการนำไปใช้ในข้างต้นนั้นไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ร่วมกิจกรรมโดยตรงจากผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือซัพพลายเออร์ของกิจกรรม

6.2 วีดิโอหรือรูปถ่าย (โดยกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือ) ใดๆ หรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งอื่นๆ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงแต่ไม่ถูกจำกัดด้วยลิขสิทธิ์) จะเป็นทรัพย์สินของผู้จัดกิจกรรม และหากทรัพย์สินทางปัญญานั้นมิได้ตกเป็นของผู้จัดกิจกรรมโดยอัตโนมัติ เงื่อนไขข้อนี้จะบัญญัติการกำหนดข้อผูกมัดทางกฎหมายของสิ่งนั้น และ/หรือ ผู้ร่วมกิจกรรมจะเซ็นเอกสารที่จำเป็นอันเหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้เป็นผลแก่สิ่งนั้น จากข้างต้นการบันทึกทุกประเภทจะไม่ถูกใช้อย่างอื่นนอกจากส่วนบุคคลเท่านั้นนอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดกิจกรรม

  1. ทั่วไป

7.1 ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงในการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร (และเอกสารที่ถูกอ้างถึงในนั้น) ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับ และจะไม่มีการแก้ไขจากการเคารพต่อ, แถลงการณ์ใดๆ, การนำเสนอ, การรับรอง, ความเข้าใจ, สัญญาหรือการรับประกัน (ไม่ว่าจะมาจากการฝ่าฝืนหรือกระทำโดยมิได้เจตนา) ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขนี้หรือไม่) นอกเหนือไปจากที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเงื่อนไขข้อนี้

7.2 ไม่มีสิ่งใดหรือข้อความใดในเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นหรือถูกเชื่อว่าเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคู่สัญญาหรือเป็นการหรือถูกเชื่อว่าเป็นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจลงลายมือในการทำสัญญา ในนามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดๆ

7.3 การสละสิทธิ์ไม่ฟ้องร้องจากฝ่ายใดๆจะไม่มีผลทางกฎหมายหากไม่ได้ลงลายมือชื่อจากทั้งสองฝ่ายและไม่ได้กระทำแบบลายลักษณ์อักษร

7.4 ขอบเขตการอนุมัติทางกฎหมายในบทบัญญัติทั้งหมดของเงื่อนไขนี้จะต้องแยกส่วนได้และไม่มีบทบัญญัติใดจะมีผลโดยความไม่สมประกอบหรือการไม่สามารถบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นๆด้วยบทบัญญัติที่เหลืออยู่ถ้าจำเป็น การพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นจำเป็นจะต้องให้ผลแก่เจตนาในเงื่อนไขนี้เท่าที่จะทำได้

7.5เงื่อนไขนี้จะถูกตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและการโต้เถียงใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลไทย

 

WOW! I cannot wait until The Color Run comes back to my city. It was seriously the best day. My friends and I had a blast.
My favorite part was the party at the finish line that had super cool photo ops, music, and a beach area with cool vibes!
The Tropicolor zone had big inflatable palm trees! My friends and I had so much fun this year. We love TCR!
The new Tropicolor tour is even better than last year! They had a sandy beach area at the end with huge inflatable beach balls. So fun.
The Color Run Tropicolor Tour is one of the funnest things my family and I have ever done. Very family friendly and super tropical.